ukraineson: (Default)
[personal profile] ukraineson

Диканька - селище міського типу на Полтавщині. Відоме насамперед хуторами, оспіваними Гоголем


1. Сама ж Диканька була пристанищем роду Кочубеїв (тогочасних головних русофілів)


2. Тому не дивним є розташування тут арки на честь прибуття російського імператора Алєксандра І


3. Один із Кочубеїв, а саме Василь, був фаворитом імператора і міністром внутрішніх справ Російської імперії


4. Позаду від арки якийсь заклад харчування, з якого лунала на всі околиці музика а-ля Павло Зібров


5. Трохи подалі є Миколаївська церква 1794 року.


6. Храм був, та і є в принципі, усипальницею Кочубеїв. В подвалі досі лежать рештки князів


7.


8. Дзвінниця храму


9. Поруч залишився вітряк


10. І якщо ще пройти трошки лісом, то можна побачити алею Кочубеївських дубів, яким десь із 800 років. Кажуть, що саме тут Мотря зустрічалася із Мазепою


Також в Диканьці є чудова Троїцька церква, але ми чогось завтикали і забули до неї піти:(

Чесно кажучи, очікував від Диканьки чогось більшого. Трохи розчарувався.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.
Page generated Sep. 22nd, 2017 12:50 am
Powered by Dreamwidth Studios