ukraineson: (Default)
[personal profile] ukraineson
Вільшани - селище міського типу на Харківщині. Має населення біля семи тисяч. І має дві атракції, на які варто звернути увагу - найстарішу дерев'яну Миколаївську церкву на Харківщині і солідну будівлю колишнього Земельного банку 1912 року.1. Ось будівля колишнього банку


2. Зараз будівля виконує функцію Селищної ради


3. Навпроти впорядкований скверик і щось типу автовокзала/торгового майданчику із крамницями


4. А ось дерев'яна Миколаївська церква 1753 року. Щоправда, в 1913 році до неї притулили ідіотську прибудову з каменю з обох боків


5. Типова українська козацька церква. Але це і не дивно, бо селище заснували українці із одноіменного села на Черкащині


6. Пройшлися по селу, здалеку знову побачили колишній банк.


з.і. нарешті в цьому році вдалося кудись поїхати, хоч і недалеко.
з.і.і. по дорозі бачив купу надписів "Слава нації", "Слава Україні", "Росія - ворог"...і ще купу жовто-блакитних зупинок і намальованих прапорів
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.
Page generated Sep. 22nd, 2017 12:52 am
Powered by Dreamwidth Studios