ukraineson: (Default)
[personal profile] ukraineson
Надивившись на карти [livejournal.com profile] easternwestern, вирішив зробити власну електоральну мапу (себто інтернетну мапу протистояння груп майдан/антимайдан у вк) для райцентрів Харківської області. Заливав  весь район у пейнті:)
Ще додам, що є райцентри, де дуже мало учасників груп, десь і 10 нема. Первомайський чомусь у мене не шукається, хз чому. Але ситуація там напевно на користь антимайдану, причому у мінімум 20%.
Результати на 22.00 11.04.2014 наступні:


Примітка:
червоний колір - перевага майдану над антимайданом більше 20%
помаранчевий колір - перевага майдану над антимайданом менше за 20%
зелений колір - 50/50
блакитний колір - перевага антимайдану над майданом менше за 20%
синій колір - перевага антимайдану над майданом більше, ніж 20%.

Як бачимо, на Харківщині теж є свій схід/захід:)
Є цікаві речі: два райцентри Близнюки і Барвінкове, які знаходяться поруч є антагоністичними. Просто Близнюківський район межує із Дніпропетровщиною (Галичиною сходу), а Барвінківський із Донеччиною.
Також здивував Великий Бурлук, який знаходиться на межі із РФ, ще і з того боку (східніше Харкова).
Ще неприємно здивував Красноград, що знаходиться на межі Полтавської області та і був в Полтавській губернії, але чогось підтримав здебільшого антимайдан.
Також помітив, що великі для Харківщини міста підтримали здебільшого антимайдан, а меленькі смт, особливо заходу області, майдан.

А тепер найкращі результати у майдану серед райцентрів:
1. Коломак 100/0 (правда всього 4 людини у групі майдану і нуль у антимайдану). А, може, то так впливає обрання на гетьмана тут Івана Мазепи:)
2. Кегичівка 83/17 (10/2)
3. Великий Бурлук 82/18 (9/2)
4. Близнюки 76/24 (13/4)
5. Валки 76/24 (25/8)

Найкращі результати у антимайдану серед райцентрів:
1. Чугуїв 74/26 (203/71), тут все ясно, мабуть, найбільше російське місто Харківщини.
2. Вовчанськ 72/28 (56/22), кордон із Росією.
3. Ізюм 70/30 (225/95), велике місто, поруч Донбас
4. Барвінкове 67/33 (32/16), поруч Донбас
5. Зачепилівка 33/67 (1/2), тут дивно, але ще один учасник може змінити ситуацію:)

І, власне, окремо про Харків. Тут 52/48 на користь євромайдану. Причому раніше ситуація була більш краща для майдану. З кожнем днем антимайдан тут підтягується до майдану.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.
Page generated Sep. 22nd, 2017 09:35 am
Powered by Dreamwidth Studios