ukraineson: (Default)
[personal profile] ukraineson
Нарешті вдалося побувати у львівському скансені - "Шевченковім гаю". І що я скажу, це безперечно найкращій скансен в Україні із тих, де я був (а був я в ужгородському, пирогівському і маловідомому в Писарівці на Харківщині). Шевченківський гай просто грандіозний і величезний. Щоб його нормально обходити треба витратити, мабуть, цілий день. І це я ще був взимку, влітку тут, мабуть, взагалі казка.
Територія музею під відкритим небом поділяється на сектори, кожен з яких присвячений окремому західноукраїнському регіону.


На жаль, ми прийшли в той день, коли всі експонати були зачинені, тож ми обмежилися тільки зовнішніми оглядинами.

1. На вході зустрічає нас "Бойківський" сектор. Я не дуже розбираюся у відмінностях хат різних регіонів, але у бойків ніби обов'язково дахи мають бути із соломи, бо вони займалися переважно сільським господарством.


2. Ще десь чув, що бойки називаються бойками, позаяк часто у мові використовують слово "бо"


3. А це бойківська церква.


4. А це ніби цвинтарна капличка


5. Школа


6. Далі ми пішли у напрямку сектору "Лемківщина". Дорогою ще зустріли кілька хат.


7. Також зустрілася така хата. Не знаю, до якого регіону вона відноситься, але таке враження, що там колись мешкали пращури нашого президента - до хати у вигляді стежки вимощені пеньки.


8. Цю теж не можу визначити. Але пам'ятаю, що на табличці було написано, що в цій хаті мешкали бідняки


9. А ось лемківська церква. Вона є новозбудованою (років 20 їй), але є копією лемківської церкви з Польщі. Якось так вийшло, що я забув сфоткати лемківську хату. Хіба що попередні були лемківськими.
І теж, до речі, по аналогії з бойками, лемків назвали лемками через те, що вони часто вживають слово "лем".


10. Далі через яр ми вийшли до гуцулів - ще одного субетносу західної частини нашої країни.


11. Тут вже хати суто дерев'яні.


12. Далі вийшли до буковинської хати


13. Буковинський вітряк


14. А це покутська хата.


15. А це якась міні-фортеця. До якого субетносу має стосунок хз


16. Ця теж не опізнана мною. Але схожа на бойківську


17. Ще до вашої уваги декілька храмів, які невідомо до кого відносяться


18. Схожу бачив в Жовкві


19. Чудовий католицький дерев'яний костел


20. Трошки природи. До речі, коли ми прийшли, то накрапав дощик. Коли поверталися, то вже був сніжок.


21. Ставочок


22. Ну і наостанок пам'ятник Шевченкові, що стоїть на вході до музею.

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.
Page generated Sep. 22nd, 2017 12:56 am
Powered by Dreamwidth Studios