ukraineson: (Default)
[personal profile] ukraineson
 Не знаю чому, але коли був у Львові минулого разу, то запали мені в душу прикольні львівські вбиральні. Цього разу теж, відвідуючи кайфові заклади Львова і, зокрема мережі айфест (ура, отримав картку), пройшовся по них і трошки сфоткав їх.

Розпочну із "Криївки". Вхід там такий - 3 двері із надписами - Потребник, Нужник і Лятрина.


Безпосередньо сама кімната виглядає якось так.


Далі "Гасова Лямпа". Чув, що там теж прикольний туалет. Але я побачив звичайний, за великим рахунком, туалет. Єдине, що трохи зацікавлює - це лампа на стелі


Далі йде прикольний кльозет в " Домі Легенд". На дверях висить плаский екран, по якому показують, як два чуваки тарабанять  у двері, заглядають у вікно і кажуть, типу "ми бачимо, що ти тут робиш" чи "скільки можна, ми вже 15 хвилин чекаємо". Коли минулого разу тут був, то ще в кімнаті висіли мотузки із білизною, яка типу сушилася


Тепер на черзі "Найдорожча ресторація Галичини"
Тут аж два прикольних туалети. Перший повністю у склі. І під склом гроші, навіть унітаз такий само - скляний із грошима


І другий, що зроблений у вигляді трону. В реалі там темно і тільки свічки освітлюють приміщення. Плюс грає класична музика. Спалах на фотіку, зрозуміло, зіпсував реальну картину


І наостанок вбиральня у "Під синьою пляшкою". Там дуже автентичний і кльовий рукомийник.


Ще хтось казав, що "У Мазоха" теж прикольний кльозет. Але. на жаль, так там і не побував.
з.і. якщо хтось знає, де є ще прикольні туалети напишіть, будь ласка. І не тільки у Львові
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.
Page generated Sep. 22nd, 2017 01:02 am
Powered by Dreamwidth Studios