ukraineson: (Default)
[personal profile] ukraineson
              Пам'ятай (1931 рік)

Коли Україна за право життя
З катами боролась, жила і вмирала,
І ждала, хотіла лише співчуття,
Європа мовчала.

Коли Україна в нерівній борьбі
Вся сходила кров'ю і слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі,
Європа мовчала.

Коли Україна в залізнім ярмі 
Робила на пана і в ранах орала,
Коли ворушились і скелі німі,
Європа мовчала.

Коли Україна криваві жнива
Зібравши для ката, сама умирала
І з голоду навіть згубила слова,
Європа мовчала.

Коли Україна життя прокляла
І ціла могилою стала,
Як сльози котились і в демона зла,
Європа мовчала.

Ну що, знову на ті самі граблі станемо? Знову будемо сподіватись на Європу, яка покарає і притисне злочинців при владі?
Чи, може, щось змінилося з тих часів? Чому захід не вводить санкцій, чого він чекає? Що ще має статися?
Може, дійсно, нафіг та Європа, якщо вони заграють з катами і питання демократії для них актуальні тільки на словах...
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.
Page generated Sep. 22nd, 2017 12:57 am
Powered by Dreamwidth Studios